Hitesh Shah (Managing Director)
Hitesh Shah (Managing Director)

CA, CMA

Urvish Shah (Director)
Urvish Shah (Director)

CA, PhD

Nihar Nanavati (Director)
Nihar Nanavati (Director)

FCA, MBA, NET, M.Com.

Dhaval Gandhi (Director)
Dhaval Gandhi (Director)

FCA, M.Com.